Thursday, August 11, 2011

打籃球

打波前又肚瀉, 近兩日都係咁.

帝堡個場okay, 最好就係遲趕人走.

小意外, 回防向後行緊嗰陣,
被牛奶踩到隻腳板,
之後向後跌, 後腦落地...
好在地板夠腍. :)
不過隻手撐地下, 手掌有啲腫...
過兩日應該會瘀.

No comments: