Monday, March 25, 2013

搭巴士睇書?

返工等巴士,
因為想搭一程車, 有位坐, 方便睇書,
所以雖然有兩程嘅車到站但係都冇上,
繼續等一程車.

等咗一陣, 終於有.

巴士行咗一兩個站, 有一班大陸旅客上車, 大聲傾計, 好嘈...
巴士再行多一兩個站, 有一班本地老人家, 都係好嘈...
坐我後排嘅老人家同坐我前排嘅老人家"閒談",
我夾喺中間, 好無奈...

最後冇睇書, 玩下手機, 落車...

可能要改下planning.