Sunday, March 30, 2014

廁紙架

之前喺旺角買咗個廁紙架 ($148),
尋日終於自己安裝咗.

去街市最近門口嗰間五金舖,
買支石屎鑽咀 ($27),
但係鑽極都鑽唔入.
結果又要落去多次,
買支雲石令梳 ($20).
(有啲搶錢嘅感覺)

先鑽穿塊磚,
再換返石屎鑽咀鑽石屎.

搞掂!
如果把鑽係油壓鑽, 可能會夠力唔使用雲石令梳.

完成圖:

插曲:
用令梳鑽咗一陣,
開始發光發熱, 好似燒著咁,
跟住淋啲水落去鑽先冇嘢.

睇嚟應該報銷...

No comments: