Wednesday, October 26, 2011

又係3...

3家居電話嗰度,
本來schedule咗21號帶舊號碼過嚟,
但係隔咗幾日仲未轉,
打電話上去一check,
又做漏嘢......
結果, 要fax張form去,
然後等到下個月10號至帶到舊號碼......
pccw嗰邊即係會再收一個月錢......
跟住又要去3嗰邊追返啲錢......
跟住又唔知要等幾耐......
超煩......

決定以後無論寬頻又好, 家居電話又好, 手機又好,
永遠唔再揀和記!!!

No comments: