Sunday, March 25, 2007

Risk

今次不玩mission, 玩攻佔首都.
和sky兄partner,
有點運氣, 他拿了百搭牌,
所以手中只剩三張咭已可以換第二次咭.
換咭後一round內連攻兩個首都.
勝利, 合作愉快. ;)

No comments: